Big Data Passion

Big Data Passion

Big Data Passion to strona dla pasjonatów szeroko rozumianego Big Data

Radosław Szmit

Do pracy, zwłaszcza tej komfortowej, potrzebujemy odpowiedniego oprogramowania które nam w tym pomaga. Od kilkunastu miesięcy moją dystrybucją numer jeden w świecie Linuxa stał się Mint, dlatego poniżej lista części moich narzędzi z których bardzo często korzystam wraz z instruckją instalacji. Lista dla Linux’a Mint 18.x bazującym na Ubuntu Xenial 16.04 LTS.

Podstawowe pakiety

apt install -y alacarte
apt install -y bmon
apt install -y byobu
apt install -y clusterssh
apt install -y filezilla
apt install -y gedit
apt install -y git
apt install -y gource
apt install -y htop
apt install -y iptraf
apt install -y keepassx
apt install -y konsole
apt install -y mc
apt install -y meld
apt install -y multitail
apt install -y ncdu
apt install -y openssh-server
apt install -y openvpn
apt install -y ssh
apt install -y tree
apt install -y vim
apt install -y vim-addon-manager
apt install -y wget

W przypadku git’a warto od razu dodać podstawową konfigurację:

git config --global user.name "Imię Nazwisko"
git config --global user.email "naszEmail@host.com"

Dodatkowe narzędzia

Dropbox

apt install -y dropbox

Next Cloud

apt install -y nextcloud-client

Syncthing

From: https://apt.syncthing.net/

curl -s https://syncthing.net/release-key.txt | sudo apt-key add -
echo "deb https://apt.syncthing.net/ syncthing stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/syncthing.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install syncthing

Spotify

echo "deb [arch=amd64] http://repository.spotify.com stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
apt install spotify-client

Google Chrome

echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" > /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -

apt-get update
apt-get install google-chrome-stable

Slack

echo "deb https://packagecloud.io/slacktechnologies/slack/debian/ jessie main" > /etc/apt/sources.list.d/slack.list
wget -O - https://packagecloud.io/slacktechnologies/slack/gpgkey  | sudo apt-key add -

apt-get update
apt-get install slack-desktop

Virtualbox

echo "deb [arch=amd64] http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial contrib" > /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list
wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

apt-get update
apt-get install virtualbox-5.2

Docker

# apt-get remove docker docker-engine docker.io

apt-get update
apt-get install \
    apt-transport-https \
    ca-certificates \
    curl \
    software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
apt-key adv --keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D

# apt-add-repository 'deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main'
echo "deb [arch=amd64] https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
echo "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial stable" >> /etc/apt/sources.list.d/docker.list

apt update
apt-get install docker-ce
docker --version

curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.20.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
docker-compose --version

Latex

apt install -y texlive

apt install -y texlive-binaries
apt install -y texlive-fonts-recommended
apt install -y texlive-generic-recommended
apt install -y texlive-latex-base
apt install -y texlive-latex-extra
apt install -y texlive-latex-recommended
apt install -y texlive-pictures

apt install -y texlive-lang-polish

Aktualizacja systemu

Poniżej polecenie aktualizacji całego systemu:

apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade && apt-get autoremove && apt-get clean && apt-get autoclean && updatedb

Przydatne ustawienia w systemie

vim /etc/sysctl.conf
echo "vm.swappiness = 10" >> /etc/sysctl.conf
reboot
cat /proc/sys/vm/swappiness
comments powered by Disqus

Ostatnie wpisy

Zobacz więcej

Kategorie

About