Big Data Passion

Big Data Passion

Strona tworzona przez pasjonatów i praktyków Big Data

Marcin Wojtczak

Poświadczenie

Poświadczenie to pewien zestaw uprawnień obiektu, który legitymuje się przy dostępie do wybranych zasobów. Najprostszy scenariusz to przypisanie pewnemu użytkownikowi takich uprawnień, które pozwolą mu wykonać pewne operacje na pewnych zasobach.

Poświadczenia bezpieczeństwa w AWS

Dla możliwości zarządzania Amazon Web Services należy uwierzytelnić się za pomocą:

 • nazwa użytkownika i hasło (do konsoli zarządzania)
 • klucze dostępu do AWS API lub AWS CLI

Pierwsza metoda jest dostępna przy pierwszym logowaniu. Po poprawnym zalogowaniu można rozpocząć zabezpieczanie konta i używać innych sposobów logowania. Prócz wspomnianego wyżej pierwszego sposobu (e-mail/hasło) istnieje też dostęp po kluczach do interfejsu zarządzania. Wygenerowane klucze moża dopisać do konfiguracji takich narzędzi jak np. Ansible (wraz z boto/boto2/boto3), dzięki czemu powstaje fajnie zautomatyzowane całe środowisko :).

Przykładem dla Ansible może być zakładanie nowej instancji EC2 za pomocą poniższego playbooka:

- ec2:
  key_name: marcin_gnulinux_public_key
  instance_type: t2.micro
  image: ami-numerek
  group: webserver
  wait: yes
  count: 4
  vpc_subnet_id: subnet-319fc37a
  assign_public_ip: yes

Należy zwrócić uwagę na dbałość tzn. o bezpieczne przetrzymywanie kluczy, jeśli zapomni się lub straci dane uwierzytelniające, nie można ich już odzyskać. Nie można ich odzyskać, ale można je ponownie wygenerować :).

Poświadczenie użytkownika root konta AWS jest inne niż uzyskanie poświadczenia użytkownika IAM.

 • dla konta root uzyskasz poświadczenia z Security Credentials w AWS Management Console
 • dla kont IAM uzyskasz poświadczenia z IAM

Typy poświadczeń

Adres e-mail i hasło

Tożsamość tworzona jest przy pierwszym dostępie do konsoli AWS - podczas tworzenia konta. Tożsamość ma pełny dostęp do wszystkich usług AWS i zasobów na koncie. Nosi nazwę Root User.

Zalecane jest nie używanie tego konta do prac administracyjnych na co dzień. Do tego celu należy utworzyć nowe konto z uprawnieniami administratora w IAM (Identity and Access Management). Po utworzeniu nowego użytkownika należy zabezpieczyć konto root tak, aby korzystać z niego tylko w zarządzaniu kontem i usługami.

Użytkownik root posiada najwyższy poziom dokonywania zmian na koncie AWS:

 • Zarządzanie Root User
 • Zmiana planu AWS
 • Edycja sposobów płatności
 • Sprawdzanie bilingu
 • Zgłaszanie zapytań dot. finansów
 • Wyłączenie konta
 • Logowanie do GovCloud
 • Konfiguracja Reverse DNS dla EC2
 • Tworzenie pary kluczy CloudFront
 • Zmiana ID dla instancji EC2
 • Konfiguracja MFA dla koszyków S3
 • Edycja/usuwanie koszyków S3 dla VPC ID lub VPC endpoint ID
 • Żądanie przeprowadzenia pentestów
 • Wyłączenie ograniczenia ruchu na 25/tcp dla EC2
 • Pokazanie w kanonicznej postaci nasz ID
 • Przywracanie uprawnień użytkownika IAM
 • Zmiana danych kontaktowych, waluty

Ciekawe jest, że jako nie-root (jako użytkownik IAM) też można zażądać przeprowadzenie testów penetracyjnych, ale za pomocą e-maila. Konto root potrafi to zrobić dodatkowo za pomocą web form.

Login i hasło użytkownika IAM

Użytkownicy IAM podają swoje nazwy użytkowników i hasła, gdy logują się do:

 • konsoli AWS Management Console
 • forum dyskusyjnego AWS
 • centrum wsparcia AWS

W niektórych przypadkach nazwa użytkownika i hasło IAM są wymagane do korzystania z usługi, takiej jak wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą SMTP za pomocą usługi Amazon Simple Email Service (Amazon SES).

Użytkownik IAM nie może dokonać zmiany hasła, chyba że otrzymał poświadczenia.

Multi-Factor Authentication (MFA)

Wieloetapowe uwierzytelnianie (MFA) zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa, który można zastosować (dodać) do konta AWS. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, zaleca się wymaganie dostępu MFA do poświadczeń użytkownika root konta AWS i wysoce uprzywilejowanych użytkowników IAM.

Po włączeniu MFA, po zalogowaniu się na stronie AWS pojawi się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła oraz kodu uwierzytelniającego z urządzenia MFA co zapewnia większe bezpieczeństwo ustawień konta AWS i zasobów. Domyślnie MFA nie jest włączone.

Limit na ilość urządzeń MFA na dla użytkownika IAM i konto root wynosi: 1

Access Keys (Access Key ID and Secret Access Key)

Klucze dostępu składają się z dwóch części:

 • identyfikator klucza dostępu (na przykład AKIAIOSFODNN7EXAMPLE)
 • tajny klucz dostępu (na przykład wJalrXUtnFEMI / K7MDENG / bPxRfiCYEXAMPLEKEY)

Używamy ich do:

 • podpisywania żądań programowych komend AWS CLI (używając SDK)
 • autoryzacji przy korzystaniu z interfejsu AWS API

Do Uwierzytelnienia żądań należy użyć:

 • identyfikatora klucza dostępu
 • tajnego klucza dostępu

Podczas tworzenia kluczy dostępu tworzymy zestaw składający się z:

 • identyfikator klucza dostępu
 • tajny klucz dostępu

Tylko przy tworzeniu mamy możliwość pobrania części klucza dostępu (tajnego klucza dostępu). Nie ma możliwości ponownego zobaczenia tych danych, wtedy należy ponownie wygenerować zestaw kluczy dostępu.

W przypadku zagubienia tych informacji też tworzymy ponownie zestaw kluczy. Nowo utworzony klucz ma status aktywny tj. można z niego korzystać a więc posługiwać się nim w komunikacji z AWS API lub za pomocą AWS CLI.

Dla głównego użytkownika root można przypisać maksymalnie dwa klucze. Nawet wyłączony (nieaktywny) klucz wlicza się do limitu.

Istnieją tymczasowe klucze dostępu - tymczasowe poświadczenia bezpieczeństwa. Oprócz identyfikatora klucza dostępu i tajnego klucza dostępu tymczasowe poświadczenia bezpieczeństwa obejmują token bezpieczeństwa, który należy wysłać do AWS podczas korzystania z tymczasowych poświadczeń bezpieczeństwa.

Zaletą tymczasowych poświadczeń bezpieczeństwa jest to, że są one krótkoterminowe. Po wygaśnięciu nie są już ważne. Można używać tymczasowych kluczy dostępu w mniej bezpiecznych środowiskach lub rozpowszechniać je, aby zapewnić użytkownikom tymczasowy dostęp do zasobów na koncie AWS.

Key Pairs

Pary kluczy nie są powiązane z kluczami dostępu. Składają się z klucza publicznego i klucza prywatnego.

Do utworzenia podpisu cyfrowego używamy klucza prywatnego, a następnie AWS używa odpowiedniego klucza publicznego do sprawdzenia poprawności podpisu.

Pary kluczy są używane tylko dla:

 • Amazon EC2
 • Amazon CloudFront

Dla EC2 używamy do dostępu do instancji po SSH.

Dla CloudFront do tworzenia podpisanych adresów URL dla treści prywatnych. Dla przykładu gdy chcemy rozpowszechniać treść, za którą ktoś zapłacił.

AWS nie udostępnia par kluczy dla naszego konta - musimy je stworzyć. Tylko użytkownik root konta AWS może tworzyć pary kluczy CloudFront.

comments powered by Disqus

Ostatnie wpisy

Zobacz więcej

Kategorie

About