Big Data Passion

Big Data Passion

Strona tworzona przez pasjonatów i praktyków Big Data

Instalacja CDP za pomocą Cloudera Managera on premise

Instalacja CDP za pomocą Cloudera Managera on premise

Marcin Wojtczak

Instrukcja instalacji Cloudera Data Platform (CDP) + Cloudera Manager (CM) na CentOS w środowisku nieprodukcyjnym w celu prezentacji lub jako proof-of-concept. Instalujemy Cloudera Manager z JDK, bazą PostgreSQL, usługą Manager Server, Manager Agent i Cloudera Runtime.

W artykule mamy opis platformy za pomocą dwóch skrótów, które określają platformę do zarządzania danymi.

Skrót Opis
CDP Cloudera Data Platform
CDH Cloudera Distribution Hadoop

Termin CDH określa Cloudera’s Open Source Platform Distrbution including Apache Hadoop. Podczas instalacji niektóre nazwy pakietów w repozytoriach mają tajemnicze cdh7 w nazwie. Wynika to z pewnych powodów technicznych powiązanych z upgradeami. Generalnie mówimy o CDP i możemy przyjąć, że cdh7=cdp :)

Kolejny skrót to CM tj. orchestrator klastrów Big Data, posiada zautomatyzowane procedury pomocne przy pracy na co dzień dla administartorów.

Koncepcja

Naszym środowiskiem będzie 9 maszyn postawionych on premise. Pierwsza maszyna będzie pełniła funkcję zarządcy a pozostałe to składniki klastra. Kolejna porcja skrótów:

 • DN Data Node - węzły przechowujące dane (bloki z danymi)
 • NN Name Node - węzeł zarządzający ww danymi
         [Cloudera Manager]
             |
      [NameNode + pozostałe_serwisy]
             |
   ----------------------------------------
   |   |   |   |   |   |   |
 [DataNode] | [DataNode] | [DataNode] | [DataNode]
      |      |      |
    [DataNode]  [DataNode]  [DataNode]

___________________________________________________
 Schema Powered by Vim The power tool for everyone

Przygotowanie Systemu Operacyjnego

Ze strony projektu CentOS pobieramy obraz iso do instalacji. Link do wyboru architektury i typu https://www.centos.org/download/. Bezpośredni link: http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/ również zaszyty w kodzie QR poniżej.

Wspierana wersja CentOS

Tabelka przedstawia jaki system operacyjny jest kompatybilny z wersją Cloudery

CentOS Wersja CDP
7.9, 7.8, 7.7, 7.6, 7.5, 7.4, 7.3, 7.2 7.3.x
! 7.9, 7.8, 7.7, 7.6, 7.5, 7.4, 7.3, 7.2 7.2.x
7.6, 7.5, 7.4, 7.3, 7.2 7.1.x
7.6, 7.5, 7.4, 7.3, 7.2 7.0.x

Wykrzyknik wskazuje z jakiej wersji CM/CDP będziemy korzystać.

Wspierane systemy plikow pod HDFS-a

 • ext3
 • ext4
 • xfs

Wersja jvm

CDP Oracle JDK OpenJDK
7.3.x 1.8 1.8, 11.0.3+
! 7.2.x 1.8 1.8, 11.0.3+
7.1.x 1.8 1.8, 11.0.3+
7.0.x 1.8 1.8, 11.0.3+

Zalecaną wersją jest OpenJDK 1.8u212. Należy pamiętać, że wersje JDK 7 i niższe nie są wspierane dla CM 6.x i CDP 6.x.

Wykrzyknik wskazuje z jakiej wersji CM/CDP będziemy korzystać.

https://supportmatrix.cloudera.com/

Kompatybilność wersji CDP i CM

Aplikacje mają konwencję nazewnictwa wersji: <major>.<minor>.<maintenance>. Wersja <major>.<minor> Cloudera Managera musi być identyczna lub wyższa z wersją CDP, wersja <minor> jest tu pomijana.

Przykłady:

CM ok? CDP
7.0.9 [x] 7.0.0
7.1.9 [x] 7.0.0
7.2.9 [x] 7.0.1
7.2.9 [x] 7.2.0
7.2.9 [x] 7.1.9
7.2.9 [ ] 7.3.9

Wymagania sprzętowe

Dla naszego środowiska (to jest lab = usługa nieprodukcyjna) założyliśmy, że każda maszyna musi mieć

 • Dysk 40 GB
 • 8 vCPU
 • RAM 24 GB
 • DN 8 x 2 GB

Generowanie i dystrybucja kluczy ssh

Po instalacji OS logujemy się na pierwszą maszynę i tworzymy parę kluczy do połączeń po ssh. Najszybciej wykonać to poleceniem ssh-keygen, właściwe polecenie:

/usr/bin/ssh-keygen -t rsa

Za pomocą skryptu ssh-copy-id zawartość pliku id_rsa.pub dopiszemy do pliku authorized_keys na pozostałych maszynach. Na pierwszym (pierwszy) hoście możemy tego dokonać wykonując polecenie

[root@hadoop160 ~]# cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys 

Nim prześlemy nasz klucz publiczny na inne hosty to sprawdzamy czy możemy nawiązać połączenie za pomocą ssh do samych siebie a więc logując się do tej samej maszyny na której jesteśmy.

[root@hadoop160 ~]# ssh 0
The authenticity of host '0 (0.0.0.0)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:LDxMU+4lcrblD9c/VsUznP4adzI5Rc+sp6wFiJNUn5A.
ECDSA key fingerprint is MD5:6f:a2:20:97:1c:2d:e4:31:cd:4e:4d:f9:a4:15:e1:90.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '0,0.0.0.0' (ECDSA) to the list of known hosts.
Last login: Tue Dec 21 16:59:22 2021 from 192.168.133.250

Jeśli mamy podobny wynik to używamy skryptu ssh-copy-id do wykonania tego samego zadania tylko na innych hostach.

Należy zwrócić uwagę, że domyślnie systemy modern linux mają wyłączoną możliwość zdalnego logowania się jako administrator (przeważnie jest to użytkownik root). Rozwiązaniem może być logowanie się jako inny użytkownik a następnie podniesienie swoich uprawnień za pomocą polecenia sudo lub dopisanie w /etc/ssh/sshd_config linijki PermitRootLogin yes i restart usługi systemctl restart sshd.

DHCP w sieci

Protokół IP wersji 6 nie jest wspierany i musi być wyłączony.

W naszym środowisku musimy zadbać o niezmienność adresu IP z nazwą domenową każdego z hostów, gdyż każdy nod (węzęł) w klastrze identyfikuje się nazwą domenową. Najprostszym rozwiązaniem będzie przypisanie na stałe adresów IPv4 dla sieci w której będzie działać Hadoop. W naszym przypadku należy utworzyć plik net-172.31.184-24.xml, treść poniżej.

<network connections='1'>
 <name>net-172.31.184-24</name>
 <uuid>00000000-0172-0031-0184-000000000000</uuid>
 <forward mode='nat'>
  <nat>
   <port start='1024' end='65535'/>
  </nat>
 </forward>
 <mac address='40:00:ac:1f:b8:fa'/>
 <ip address='172.31.184.250' netmask='255.255.255.0'>
  <dhcp>
   <range start='172.31.184.240' end='172.31.184.249'/>
   <host mac='40:00:ac:1f:b8:01' name='hadoop001' ip='172.31.184.1'/>
   <host mac='40:00:ac:1f:b8:02' name='hadoop002' ip='172.31.184.2'/>
[...]
  </dhcp>
 </ip>
</network>

a następnie go zaimportować za pomocą polecenia

root@bigdatalab:~# virsh net-define net-172.31.184-24.xml 
Network net-172.31.184-24 defined from net-172.31.184-24.xml

Tabelka przedstawia właściwą konfiguracje klastra w 2/3 warstwie sieci:

Rola MAC adres nazwa hosta (fqdn) adres IPv4
Manager 40:00:ac:1f:b8:9f hadoop159.bigdatalinux.org 172.31.184.159
Worker 40:00:ac:1f:b8:a0 hadoop160.bigdatalinux.org 172.31.184.160
Worker 40:00:ac:1f:b8:a1 hadoop161.bigdatalinux.org 172.31.184.161
Worker 40:00:ac:1f:b8:a2 hadoop162.bigdatalinux.org 172.31.184.162
Worker 40:00:ac:1f:b8:a3 hadoop163.bigdatalinux.org 172.31.184.163
Worker 40:00:ac:1f:b8:a4 hadoop164.bigdatalinux.org 172.31.184.164
Worker 40:00:ac:1f:b8:a5 hadoop165.bigdatalinux.org 172.31.184.165
Worker 40:00:ac:1f:b8:a6 hadoop166.bigdatalinux.org 172.31.184.166
Worker 40:00:ac:1f:b8:a7 hadoop167.bigdatalinux.org 172.31.184.167

Instalacja wymaganych składników OS i narzędzi

Aktualizacja OS i instalacja narzędzi

yum update -y
yum -y upgrade
yum install -y epel-release
yum install -y wget htop ntp byobu ncdu python-psycopg2

Host Name i wpisy w pliku hosts

172.31.184.159 hadoop159.bigdatalinux.org hadoop159
172.31.184.160 hadoop160.bigdatalinux.org hadoop160
172.31.184.161 hadoop161.bigdatalinux.org hadoop161
172.31.184.162 hadoop162.bigdatalinux.org hadoop162
172.31.184.163 hadoop163.bigdatalinux.org hadoop163
172.31.184.164 hadoop164.bigdatalinux.org hadoop164
172.31.184.165 hadoop165.bigdatalinux.org hadoop165
172.31.184.166 hadoop166.bigdatalinux.org hadoop166
172.31.184.167 hadoop167.bigdatalinux.org hadoop167
for i in "" --pretty --static --transient ; do
hostnamectl set-hostname hadoop159.bigdatalinux.org ${i} ; done

Synchronizacja czasu (ntp)

yum install -y ntp
systemctl start ntpd
systemctl enable ntpd

Sprawdzamy stan synchronizacji poleceniem ntpstat lub ntptime.

Coraz częściej zaleca się używanie chrony. Więcej pod adresem https://chrony.tuxfamily.org/

Security-Enhanced Linux + Firewall

SELinux nie powinien blokować działać CDP i CM. Na potrzeby naszego laba będzie on wyłączony. Rzecz ma się podobnie dla iptables (usługi firewalld) żadne regułki filtrowania sieciowego nie będą włączone.

SELinux

Zauważmy, że plik /etc/sysconfig/selinux wskazuje (jest linkiem) na /etc/selinux/config, więc zmiany możemy dokonac w jednym miejscu.

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

Przed zmianą było SELINUX=enforcing a po zmianie SELINUX=disabled. Jeśli nie chcemy restartować systemu operacyjnego to możemy wykonać polecenie setenforce 0 a następnie sprawdzić poleceniem getenforce (oczekiwany wynik: Permissive). W przypadku rebootu getenforce zwróci Disabled.

Firewalld

W pierwszym poleceniu wyłączamy autostart usługi przy starcie systemu. W drugim poleceniu zatrzymujemy ją a w ostatnim sprawdzamy w poszukiwaniu oczekiwanego statusu Active: inactive (dead).

systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld
systemctl status firewalld

Pobieramy instalator CM

Będąc zalogowanym na maszynie zarządzającej (tu hadoop159.bigdatalinux.org) pobieramy a następnie uruchamiamy instalator Cloudera Managera

wget https://archive.cloudera.com/cm7/7.4.4/cloudera-manager-installer.bin
chmod a+x cloudera-manager-installer.bin
./cloudera-manager-installer.bin

W celu odinstalowania należy uruchomić skrypt /opt/cloudera/installer/uninstall-cloudera-manager.sh.

Instalacja CM

Akceptujemy warunki licencji

Po kilkuminutowej instalacji usługi CM

zostaje wyświetlony komunikat. Informuje o danych do zalogowania się do CM. Login to admin i hasło również admin. W przeglądarce wskazujemy adres IP maszyny i port 7180.

Tutaj http://172.31.184.159:7180

Pozostaje wybrać sposobu korzystania z Cloudera Manager. Do wyboru

 • import licencji Upload Cloudera Data Platform License
 • 60 dniowy trial Try Cloudera Data Platform for 60 days

Wybieramy Try Cloudera Data Platform for 60 days a następnie akceptujemy postanowienia licencji zaznaczając Yes, I accept the Cloudera Standard License Terms and Conditions..

Tworzenie klastra

Krok 1

Domyślnie pojawi nam się wizard, który pomoże przy tworzeniu nowego klastra. Po wyświetleniu się tytułu Add Traditional Bare Metal Cluster przechodzimy dalej klawiszem Continue. Wpisujemy nazwę klastra bigdatapassion i ponownie wybieramy Continue.

Krok 2

Wskazujemy hosty, które będą w klastrze CDP. Możemy tu w każdej linijce wkleić nazwę domenową każdego noda lub użyć wzorca hadoop16[0-7].bigdatalinux.org. Taka konstrukcja doda 8 nodów. Po wpisaniu nazwy hostów należy wybrać klawisz Search a po wyświetleniu się oczekiwanych maszyn i tu wybieramy Continue.

Krok 3

Na kolejnym ekranie wybieramy skąd będą pobierane repozytoria. Dla Repository Location używamy Cloudera Repository (Requires direct Internet access on all hosts.). Reszta pozostaje bez zmian.

Krok 4

Mamy 3 możliwości zainstalowania Java Development Kit (JDK).

  1. instalacja ręczna (np. za pomocą playbooka ansible) - Manually manage JDK
  1. instalacja zalecanej wersji przez CM - Install a Cloudera-provided version of OpenJDK
  1. instalacja z repo OS - Install a system-provided version of OpenJDK

Wybierzemy opcję numer 2 a więc Cloudera zainstaluje zalecaną wersję OpenJDK

Krok 5

Podczas instalacji Cloudery wymagany jest dostęp do konta root na każdym węźle. Zadbaliśmy o to podczas tworzenia klucza i jego dystrybucji na pozostałe hosty. SSH Username pozostaje bez zmian (tj. root). Musimy wskazać klucz prywatny i go uploadować. Z Authentication Method wybieramy 2. opcję All hosts accept same private key. Pojawi się możliwość wrzucenia pliku klucza prywatnego (nazwa: id_ed25519).

Krok 6

Po zakończeniu instalacji agentów na każdym węźle w statusie otrzymamy Installation completed successfully i podświetli się klawisz Continue i przechodzimy do kolejnego kroku.

Krok 7

W nowej zakładce można podejrzeć już jakieś informacje o hostach http://172.31.184.159:7180/cmf/hardware/hosts.

Krok 8

W dwóch testach dokonujemy sprawdzenia jakości połączeń sieciowych i kondycji komponentów klastra.

Problem może wystąpić z nadmiernym używaniem swapu i włączonym Transparent Huge Page.

Pierwsze naprawiamy poleceniem (na każdym hoście)

echo "vm.swappiness=1" >> /etc/sysctl.conf

a kolejne

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled

Jeśli nie dokonamy rekomendowanych zmian należy wybrać I understand the risks of not running the inspections or the detected issues, let me continue with cluster setup.


Instalacja składników klastra

Z menu głównego po lewej stronie rozwijamy Cluster a w nim mamy 2 sposoby dodania usług do nowo utworzonego klastra.

 • Wybieramy Add Services, wtedy uruchomimy wizard a w nim mamy kilka predefiniowanych zestawów aplikacji.
 • Gdybyśmy wybrali nazwę utworzonego klastra tj. bigdatapassion przechodzimy do ekranu w którego górnej części jest rozwijane menu Actions gdzie i tu mamy możliwość wybrania składników klastra obliczeniowego pod przyciskiem Add service.

Po wybraniu Add Services mamy 7 kroków

Krok 1 - wybór usług

Do wyboru 3 gotowe konfiguracje lub własna kompozycja usług

 • Data Engineering
 • Data Mart
 • Operational Database
 • Custom Services (*)

Wybierając ostatnią możliwość zainstalujemy tylko hadoopowy system plików (HDFS) i wybierzemy Continue.

Krok 2 - przypisanie hostów do roli

Ponieważ wszystkie 8 hostów ma taką samą konfigurację sprzętową (ilość podpiętych zasobów dyskowych) to wybieramy, że wszystkie nody będą DN a więc węzłami, które będą odpowiedzialne za przechowywanie danych na HDFS-ie. Pierwszy host będzie pełnił rolę NN a więc usługi zarządzającej rozmieszczeniem danych na DN.

Wybieramy okienko pod DataNode x 7 New i z menu rozwijanego All Hosts (alternatywnie: Custom... i tu checkboksami zaznaczamy wszystkie wiersze). Parametry pozostałem dla roli HDFS jak i Cloudera Management Service pozostają bez zmian.

Krok 3 - podłączenie do bazy danych

Wskazujemy z jakiej bazy danych usługa Reports Manager ma korzystać. Wybór jest pomiędzy:

 • uruchomioną już bazę danych (zainstalowaną na zarządcy a więc na maszynie hadoop159.bigdatalinux.org - tam gdzie działa Cloudera Manager
 • własną zainstalowaną ręcznie / uruchomioną na innym hoście.

Do wyboru mamy 3 rodzaje

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Oracle

Dane autoryzacji do DB na maszynie zarządzającej są wyświetlane w interfejsie webowym, można je również odczytać z pliku /etc/cloudera-scm-server/db.mgmt.properties

grep "REPORTSMANAGER" /etc/cloudera-scm-server/db.mgmt.properties 
com.cloudera.cmf.REPORTSMANAGER.db.type=postgresql
com.cloudera.cmf.REPORTSMANAGER.db.host=hadoop159.bigdatalinux.org:7432
com.cloudera.cmf.REPORTSMANAGER.db.name=rman
com.cloudera.cmf.REPORTSMANAGER.db.user=rman
com.cloudera.cmf.REPORTSMANAGER.db.password=tXHf3CYkcp

Zastosujemy domyślne rozwiązanie i wykorzystamy już istniejącą bazę. Koniecznym krokiem jest Test Connection a wtedy podświetli się Continue.

Krok 4 - dodatkowe ustawienia

Dla naszego wyboru nie ma tu żadnej dodatkowej konfiguracji.

Krok 5 - podgląd planowanych zmian

Na tym ekranie dokonujemy zmiany usuwając dysk systemowy jako miejsce przechowywania danych na HDFSie. W DN Data Directory usuwamy pierwszy wpis /dfs/dn.

Krok 6 - uruchomienie usług

Proces powinien potrwać ok. minuty a stanem oczekiwanym jest Status: Finished.

Krok 7 - podsumowanie

Podsumowanie

Otrzymujemy ekran z wykresami.

Uwagi

Monitorowanie - zmiana progów ostrzeżeń

Konfiguracja z dyskami dla przechowywania danych dla DN wielkości 2 GB to tylko PoC, właściwa wielkość powinna być wyrażona w jednostkach TB. Domyślnie CM wyświetla ostrzeżenie/błąd, gdy jest mniej niż 5/10 GB wolnego miejsca na potrzeby HDFSa.

Rozwiązanie tej niedogodności to zmiana wartości progowych monitu o małej ilości wolnej przestrzeni każdego DN.

Rozwiązanie 1 - API

Za pomocą API dokonujemy zmian dla dwóch grup (tworzą się domyślnie)

 • hdfs-DATANODE-BASE
 • hdfs-DATANODE-1
PUT /api/v31/clusters/bigdatapassion/services/hdfs/roleConfigGroups/hdfs-DATANODE-BASE/config
{
 "items": [
  {
   "name": "datanode_data_directories_free_space_absolute_thresholds",
   "value": "{\"warning\":1073741824,\"critical\":536870912}"
  }
 ]
}
PUT /api/v31/clusters/bigdatapassion/services/hdfs/roleConfigGroups/hdfs-DATANODE-1/config
{
 "items": [
  {
   "name": "datanode_data_directories_free_space_absolute_thresholds",
   "value": "{\"warning\":1073741824,\"critical\":536870912}"
  }
 ]
}

Rozwiązanie 2 - WebUI

Z menu po lewej stronie wybieramy Clusters a następnie nazwę naszego klastra, tu bigdatalinux. Z menu Configuration przechodzimy do Configurationt Search. W polu wyszukiwania wyszukujemy datanode directory free space - interesuje nas DataNode Data Directory Free Space Monitoring Absolute Thresholds. W przeciwieństwie do poprzedniego rozwiązaniu tu można wykonać zmianę za pomocą zmiany parametrów jednocześnie dla dwóch grup. Wystarczy zapisać zmianę (z ewentualnym komentarzem) za pomocą Ctrl+S i poczekać kilka minut za aktualizacją statusu.

Oczekiwany stan

Po wybraniu z menu Clusters po lewej stronie roli HDFS w pierwszej zakladce Status ujrzymy wykres Health wskazujący kiedy nastąpiła zmiana statusu.

comments powered by Disqus

Ostatnie wpisy

Zobacz więcej

Kategorie

About