Big Data Passion

Big Data Passion

Strona tworzona przez pasjonatów i praktyków Big Data

Instalacja HDP 2.6 na pojedynczej maszynie

Instalacja HDP 2.6.4.0 na pojedynczej maszynie z wykorzystaniem CentoOS 6 i Virtualbox

Radosław Szmit

W tym poście pokażę jak przygotować sobie jedną wirtualną maszynę z zainstalowaną dystrybucją Hortonworks. Taką maszynę, zwaną sandbox’em możemy wykorzystywać do celów testowych i developerskich.

Stworzenie maszyny wirtualbox i instalacja systemu operacyjnego CentOS 6

Zaczniemy od stworzenia maszyny wirtualnej i instalacji na niej systemu CentOS 6. Opis jak to zrobić można znaleźć tutaj

Przygotowanie systemu operacyjnego CentOS 6

Aktualizacja systemu

Żeby pracować na najnowszej wersji systemu należy go zaktualizować

yum -y update
yum -y upgrade

Instalacja Vim

yum -y install vim

Włączamy automatyczne DHCP

Aby włączyć ręcznie dhcp należy wykonać:

dhclient -v

W celu skonfigurowania tego na stałe warto zmienić wartość (ONBOOT=yes) w pliku /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Włączamy logowanie root’a po haśle

Ustawiamy parametr (PermitRootLogin yes) w pliku /etc/ssh/sshd_config

vim /etc/ssh/sshd_config

(UWAGA nigdy tego nie róbmy na produkcyjnych serwerach, NIGDY!)

Logowanie po SSH

Jeśli korzystamy z systemów Linux/Mac wygodnym rozwiązaniem może okazać się konfiguracja dostępu z swojego komputer i swojej konsoli. Żeby nie musieć podawać przy logowaniu ciągle hasła, warto wrzucić na maszynę wirtualną swój klucz publiczny by logować się bez hasła.

ssh-copy-id root@localhost -p 2222 ssh root@localhost -p 2222

Zmieniamy hostname

Jeśli podczas instalacji nie ustawiliśmy adresu naszej maszyny możemy zrobić to teraz:

Do pliku /etc/sysconfig/network dodajemy wpis:

NETWORKING=yes
HOSTNAME=sandbox.hortonworks.com

Sprawdzamy za pomocą:

hostname
hostname -f

Polecenie hostname i hostname -f powinny zwracać tą samą wartość.

Warto też ustawić to samo w pliku hosts:

vim /etc/hosts 

wartość pliku:

127.0.0.1   sandbox sandbox.hortonworks.com
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

Po tej operacji warto zrestartować system.

Konfiguracja epel release

Dodajemy repozytorium dodatkowych narzędzi systemowych

yum -y install epel-release

Instalacja przydatnych narzędzi

yum -y install wget vim htop ntp openssh-server openssh-clients nano bash-completion tree

Konfiguracja kluczy publicznego i prywatnego

Hadoop do działania wymaga by użytkownik systemowy mógł logować się do innych maszyn bez hasła za pomocą infrastruktury klucza prywatnego i publicznego, dlatego wykonujemy poniższe polecenia: (przy pierwszym naciskamy klawisz Enter kilka razy, przy drugim wybieramy yes i wpisujemy hasło użytkownika root)

ssh-keygen
ssh-copy-id sandbox.hortonworks.com
ssh sandbox.hortonworks.com

Wyłączamy SELINUX

sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

setenforce 0

sestatus

Wyłączamy Firewall’a

chkconfig iptables off
/etc/init.d/iptables stop

Włączamy serwer czasu NTP

yum install -y ntp

chkconfig ntpd on
service ntpd start

Ustawiamy zalecany domyślny umask

umask 0022
echo umask 0022 >> /etc/profile

Na koniec restartujemy maszynę.

Instalacja Apache Ambari

Dodajemy repozytorium Ambari

wget -nv http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/2.x/updates/2.6.1.3/ambari.repo -O /etc/yum.repos.d/ambari.repo
wget -nv http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6/2.x/updates/2.6.4.0/hdp.repo -O /etc/yum.repos.d/hdp.repo
yum repolist
yum update
yum upgrade

Instalujemy Ambari

yum install ambari-server -y

Konfigurujemy Ambari

(W każdym pytaniu wybieramy odpowiedź domyślną klikając klawisz Enter za każdrym razem)

ambari-server setup

Restartujemy Ambari

ambari-server start

Po tej operacji można zrestartować maszynę. Przed kontynuacją ustawmy naszej maszynie przynajmniej 4 rdzenie oraz przynajmniej 8GB RAM.

Instalacja dystrybucji Hortonworks

Jeśli wszystko poszło jak trzeba, możemy zalogować się do Ambari we własnej przeglądarce pod adresem: http://localhost:8080/

Instalacja sterownika JDBC

yum -y install mysql-connector-java*
ls -al /usr/share/java/mysql-connector-java.jar
cd /var/lib/ambari-server/resources/
ln -s /usr/share/java/mysql-connector-java.jar mysql-connector-java.jar

Instalacja środowiska graficznego

Instalacja pakietów i narzędzi

yum -y groupinstall "X Window System"
yum -y groupinstall "Desktop"
yum -y groupinstall "General Purpose Desktop"
yum -y groupinstall "Desktop Platform"
yum -y groupinstall "Graphical Administration Tools"
yum -y groupinstall "Fonts"
yum -y groupinstall "Internet Browser"

Instalacja przydatnych narzędzi

yum -y install gnome-system-monitor firefox htop git vim mc gedit wget

Instalacja dodatków dla Virtualbox Guest

yum -y install kernel*
yum -y install gcc kernel-devel kernel-headers dkms make bzip2 perl

Dodawanie użytkownika

adduser sages
passwd sages

Restartujemy maszynę

Uruchomienie trybu graficznego

startx

Legenda

comments powered by Disqus

Ostatnie wpisy

Zobacz więcej

Kategorie

About