Big Data Passion

Big Data Passion

Strona tworzona przez pasjonatów i praktyków Big Data

CentOS 7 - Instalacja środowiska developerskiego

CentOS 7 - Instalacja środowiska developerskiego

Radosław Szmit

Jeśli ktoś chciałby pracować na co dzień z systemem CentOS 7 w trybie graficznym, poniżej krótka instrukcja jak to zrobić.

Dodatkowo opis konfiguracji dla VirtualBox’a dla chcącym korzystać tylko na maszynie wirtualnej.

Instalacja systemu

Proces instalacji systemu jest bardzo prosty, wystarczy postępować zgodnie z poleceniami na ekranie, dlatego zostanie pominięty.

Aktualizacja systemu

Żeby pracować na najnowszej wersji systemu należy go zaktualizować

yum -y update
yum -y upgrade

Instalacja środowiska graficznego

Instalacja pakietów i narzędzi

yum -y groups install "GNOME Desktop" 

Jeśli chcemy przejrzeć inne grupy możemy wpisać:

yum groups summary

lub

yum group list ids 

lub

yum group list

Żeby zobaczyć zawartość grupy należy wpisać w terminalu:

yum group info "GNOME Desktop"

Instalacja przydatnych narzędzi

yum install -y epel-release
yum -y install wget vim htop ntp openssh-server openssh-clients nano bash-completion tree mc byobu ncdu
yum -y install gnome-system-monitor firefox git gedit 
yum -y install gnome-tweak-tool 

Dodawanie użytkownika

adduser sages
passwd sages

Restartujemy maszynę

Uruchomienie trybu graficznego

startx

Uruchomienie domyślnie w trybie graficznym

systemctl set-default graphical.target

VirtualBox

Instalacja dodatków dla Virtualbox Guest

yum -y install kernel*
yum -y install gcc kernel-devel kernel-headers dkms make bzip2 perl

Instalacja Dockera i Docker Compose

https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/centos/ https://docs.docker.com/compose/install/#install-compose

Docker bez root’a

Jeśli chcemy by inny użytkownik niż root mógł wykonywać polecenia dockera, należy dać mu uprawnienia sudo do polecenia docker. Należy wtedy dodać wpis do pliku /etc/sudoers:

sages    ALL=(ALL)    NOPASSWD: /usr/bin/docker
sages    ALL=(ALL)    NOPASSWD: /usr/local/bin/docker-compose

warto przy okazji dadać aliasy do pliku ~/.bashrc:

alias docker="sudo /usr/bin/docker"
alias docker-compose="sudo /usr/local/bin/docker-compose"

Instalacja dodatkowych narzędzi

Instalacja MySQL

Aktualnie większość systemów Linux dostarcza domyślnie pakiety dla MariaDB a nie MySQL’a z którego korzysta Ambari, dlatego musimy pobrać najnowszą wersję ze strony: https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/

wget https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm
rpm -Uvh mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm
yum update

lub

wget https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm
yum localinstall mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm
yum update

Gdybyśmy mieli problemy możemy skorzystać z

yum clean all
yum clean dbcache
yum clean metadata
yum makecache
comments powered by Disqus

Ostatnie wpisy

Zobacz więcej

Kategorie

About