Big Data Passion

Big Data Passion

Strona tworzona przez pasjonatów i praktyków Big Data

Radosław Szmit

Do pracy, zwłaszcza tej komfortowej, potrzebujemy odpowiedniego oprogramowania które nam w tym pomaga. Od kilkunastu miesięcy moją dystrybucją numer jeden w świecie Linuxa stał się Mint, dlatego poniżej lista części moich narzędzi z których bardzo często korzystam wraz z instruckją instalacji.

Wersje oprogramowania

Linux Mint bazuje na dystrybucji Ubuntu która to bazuje na dystrybucji Debian, dlatego podczas instalacji pakietów będziemy instalować odpowiadające wersje dla Ubuntu lub Debian.

Linux Mint 20 (Ulyana) bazuje na Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) który bazuje na Debian 11 (bullseye).

Więcej o wersjach można znaleźć na stronach:

Dlaczego Mint? Przede wszystkich preferuje dystrybucje oparte o Debian. Niestety repozytoria Debiana są nastawione na stabilność przez co wersje oprogramowania są starsze niż w innych dystrybucjach, zaś po kilku latach korzystania z Debiana w wersji testowej stwierdziłem że czas na stabilizację :D Początkowo postawiłem na dystrybucję Ubuntu, ale nieprzepadam za Unity czyli domyślnym managerem pulpitu w obecnych wersjach Ubuntu, stąd linux Mint wydał się najrozsądniejszą opcją :). Używam pulpitu Cinnamon oraz KDE.

Podstawowe pakiety Linux

apt install -y \
  alacarte \
  bmon \
  byobu \
  chromium-browser \
  clusterssh \
  filezilla \
  gedit \
  git \
  gimp \
  gource \
  htop \
  iptraf \
  keepassx \
  konsole \
  mc \
  meld \
  multitail \
  mkvmerge \
  mkvtoolnix \
  mkvtoolnix-gui \
  ncdu \
  obs-studio \
  openssh-server \
  openvpn \
  python3-pip \
  pavucontrol \
  ssh \
  sshfs \
  tree \
  vim \
  vim-addon-manager \
  virtualenv \
  webcamoid \
  wget

GIT

W przypadku git’a warto od razu dodać podstawową konfigurację:

git config --global user.name "Imię Nazwisko"
git config --global user.email "naszEmail@host.com"

Ansible

apt update
apt install software-properties-common
apt-add-repository --yes --update ppa:ansible/ansible
apt install ansible

ansible --version

https://docs.ansible.com/ansible/latest/installation_guide/intro_installation.html#installing-ansible-on-ubuntu

Docker

apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc

apt update

apt install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

# cat /etc/os-release
# or
# lsb_release -cs

sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  focal \
  stable"

apt update
apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

docker --version
docker run hello-world

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
# ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

docker-compose --version

https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/ https://docs.docker.com/compose/install/

Virtualbox

echo "deb [arch=amd64] http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian focal contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list
wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

apt update
sudo apt install -y virtualbox-6.1

Latex

apt install -y texlive

apt install -y texlive-binaries
apt install -y texlive-fonts-recommended
apt install -y texlive-generic-recommended
apt install -y texlive-latex-base
apt install -y texlive-latex-extra
apt install -y texlive-latex-recommended
apt install -y texlive-pictures

apt install -y texlive-lang-polish

Google Chrome

echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
wget -q -O - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

apt update
apt install -y google-chrome-stable

Spotify

curl -sS https://download.spotify.com/debian/pubkey_0D811D58.gpg | sudo apt-key add -
# echo "deb [arch=amd64] http://repository.spotify.com stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
apt install spotify-client

Slack

# download from https://slack.com/intl/en-pl/downloads/linux
sudo apt install ./slack-desktop-4.10.3-amd64.deb

Zoom

# download from https://zoom.us/download?os=linux
sudo apt install ./zoom_amd64.deb

Signal

wget -O- https://updates.signal.org/desktop/apt/keys.asc | sudo apt-key add -
echo "deb [arch=amd64] https://updates.signal.org/desktop/apt xenial main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/signal-focal.list
sudo apt update && sudo apt install signal-desktop

Dropbox

apt install -y dropbox

Next Cloud

apt install -y nextcloud-client

Mega.nz

TODO

Syncthing

From: https://apt.syncthing.net/

curl -s https://syncthing.net/release-key.txt | sudo apt-key add -
echo "deb https://apt.syncthing.net/ syncthing stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/syncthing.list
sudo apt update
sudo apt install syncthing

DBeaver

wget -O - https://dbeaver.io/debs/dbeaver.gpg.key | sudo apt-key add -
echo "deb https://dbeaver.io/debs/dbeaver-ce /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/dbeaver.list
apt update && sudo apt install dbeaver-ce

Aktualizacja systemu

Poniżej polecenie aktualizacji całego systemu:

apt update && apt upgrade && apt dist-upgrade && apt autoremove && apt clean && apt autoclean && updatedb

Przydatne ustawienia w systemie

vim /etc/sysctl.conf
echo "vm.swappiness = 5" >> /etc/sysctl.conf
reboot
cat /proc/sys/vm/swappiness
comments powered by Disqus

Ostatnie wpisy

Zobacz więcej

Kategorie

About